Είσοδος

 

  Είσοδος
Υπενθύμιση κωδικού
 Αρχική σελίδα

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στη χρήση της εφαρμογής eSMS, καθώς και στην εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής, καθώς τα ανωτέρω προϋποθέτουν την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της.

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της εφαρμογής eSMS.

Η χρήση της εφαρμογής eSMS από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων.

Ο Administrator δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες /επισκέπτες / συνδρομητές που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Για την αναφορά οποιονδήποτε προβλημάτων, παραπόνων ή αντιρρήσεων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Administrator μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@eSMS.com.

 

Ο Administrator διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές από αυτήν τη σελίδα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή. Ο Administrator διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εμποδίσει την πρόσβαση και χρήση στα ανωτέρω από τους χρήστες / επισκέπτες / συνδρομητές αν της το ζητηθεί από αρμόδια αρχή, αν διαπιστωθεί ότι έγινε δήλωση ψευδών στοιχείων και σε κάθε περίπτωση που η χρήση γίνει κατά τρόπο αντίθετο με τα οριζόμενα στο νόμο, την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

 

Το σύνολο του Περιεχομένου της εφαρμογής eSMS (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στον Administrator και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση ή τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο η μέσο. Ο Administrator επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο ή και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητών αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο.

 

Οι χρήστες /επισκέπτες /συνδρομητές αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της εφαρμογής eSMS, καθώς και ότι θα τηρούν τους κώδικες δεοντολογίας   που είναι αναρτημένοι σε αυτή/ ή και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία και θα ενεργούν σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης / χρήστης/συνδρομητής υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντί συναλλακτική, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εφαρμογής eSMS και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εφαρμογής eSMS.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της εφαρμογής eSMS για:

• να προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο.

• να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά / συναλλακτικά ήθη.

• να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών ή τρίτων.

• να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της eSMS.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους και το νόμο χρήσης της εφαρμογής eSMS, οι χρήστες /επισκέπτες /συνδρομητές υποχρεούνται να αποζημιώνουν τον Administrator για κάθε θετική και αποθετική της ζημία ήθελε υποστεί από  τις παραπάνω ενέργειες.

                     

Η εφαρμογή eSMS παρέχεται «ως έχει» και ο Administrator δεν παρέχει κανενός είδους εγγυήσεις και δεν ευθύνεται για κανέναν λόγο ή αιτία για την ορθότητα, εγκυρότητα και πληρότητα των πληροφοριών ή συμβουλών που παρέχονται. Ο Administrator καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση ο Administrator δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται κατά συνέπεια (ούτε καν από αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη /χρήστη, από τη χρήση του Διαδικτυακού της τόπου. Το περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες παρέχονται από τον Administrator «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία  του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού της τόπου ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Διαδικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της. Συνεπώς, ο Administrator δεν φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας που μπορεί να προκύψει από την χρήση αυτών. Παρά το γεγονός, ότι ο Administrator ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και της εφαρμογής, εντούτοις δικαιούται να διακόπτει την πρόσβαση και χρήση της εφαρμογή eSMS, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με την νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

Ανωτέρα βία: ο Administrator δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των εν λόγων Όρων και Προϋποθέσεων λόγω ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος, βλάβη του δικτύου ή του παρόχου.

 

Η παρούσα εφαρμογή eSMS δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους τυχόν παραπέμπουν μέσω «συνδέσμων» (hyperlinks), ή διαφημιστικών banner, δεν εγγυώνται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης-χρήστης-συνδρομητής έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του και μόνο ευθύνη.

 

Ο Administrator δύναται να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς  οι χρήστες /επισκέπτες /συνδρομητές θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές της εφαρμογής eSMS αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στον Administrator . Ο Administrator τηρεί τα προσωπικά δεδομένα κάνοντας χρήση διαδικασιών ασφάλειας και παρέχοντας την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας . Η πρόσβαση του στα αρχεία μας μπορεί να γίνει μόνο αν έχει έννομο συμφέρον και δικαίωμα και ύστερα από εισαγγελική παραγγελία. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Σε οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης ή άλλου αιτήματος που έχει σχέση με την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων που έχει δηλώσει ως πραγματικά βάσει των διατάξεων του νόμου. Οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές ευθύνονται για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων προς τον Administrator χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών στοιχείων και δεδομένων προς αυτήν με σκοπό την εξαπάτηση /παραπλάνηση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη πράξη.

 

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της εφαρμογής eSMS προϋποθέτει την χρήση ονόματος χρήστη (username), κωδικού πρόσβασης (password), το κινητό τηλέφωνο του χρήστη / επισκέπτη  /συνδρομητή και το προσωπικό του e-Mail.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τον Administrator για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@eSMS.com.

Ο Administrator δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης καθώς επίσης να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

Η εφαρμογή eSMS παρέχει μια υπηρεσία αποστολής μαζικών μηνυμάτων sms μέσω διαδικτύου σε πολλαπλούς χρήστες ταυτόχρονα, όπου ο χρήστης μπορεί να ορίσει τον αποστολέα κάθε φορά. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ιστορικού αναφορών παράδοσης καθώς και ιστορικό αγορών sms ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής.

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να μην έχει πλέον πρόσβαση στην υπηρεσία, και κατ’ επέκταση να μην έχει πρόσβαση η εταιρία στα προσωπικά του δεδομένα, μπορεί να το δηλώσει ενημερώνοντας σχετικά την εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eSMS.com.

 

Η χρέωση ανά μονάδα – credit  είναι 0,05 ευρώ (+23% ΦΠΑ) και τείνει να μειώνεται ανάλογα με το πλήθος των μονάδων που προαγοράζονται.

 

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση γενικής φύσης σχετικά με την Υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Administrator μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eSMSt.com.

 

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.